ขับเคลื่อนนิมิตใหญ่ เพื่อคริสเตียนไทย และคริสตจักรท้องถิ่นทุกสังกัดทั่วประเทศ

คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) คือ การรวมตัวของกลุ่มคริสตจักรในประเทศไทย ได้แก่ สภาคริสตจักรในประเทศไทย , สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย , สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และคริสตจักรอิสระ  เป็นพลังขับเคลื่อนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำงานร่วมกันในระดับประเทศ