Open/Close Menu ขับเคลื่อนนิมิตใหญ่ เพื่อคริสตจักรไทย ทุกสังกัดทั่วประเทศ

เกี่ยวกับงาน The Global Leadership Summit

จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำคริสเตียนทั่วโลก ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะและแรงบันดาลใจสู่คริสตจักรท้องถิ่น ตลอดการจัดงาน ระยะเวลา 2 วัน เวทีการประชุมจะประกอบด้วยนักพูดระดับโลก การนมัสการสด ดนตรี และละครที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มผู้นำโดยเฉพาะ ตื่นตาตื่นใจด้วยระบบแสงสีเสียงระดับคุณภาพพร้อมด้วยจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ยักษ์ the Global Leadership Summit จะนำความคิดและจิตใจผู้คนนับหมื่นสู่การฟื้นฟูจิตฝ่ายวิญญาณอย่างน่า อัศจรรย์

ความเป็นมา

Willow Creek Association (WCA) คือ องค์กรคริสเตียนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี 1992 เพื่อนำพลังการฟื้นฟูสู่คริสตจักรท้องถิ่น นิมิตของเราคือการได้เห็นคริสตจักรท้องถิ่นเต็มไปด้วยศักยภาพในการนำวิญญาณ เปรียบเสมือนท่อส่งพระพรที่นำมาซึ่งการฟื้นฟูโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซู
เกี่ยวกับงาน
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างผู้นำคริสเตียนทั่วโลก ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะและแรงบันดาลใจสู่คริสตจักรท้องถิ่น ใช้ระยะเวลา 2 วัน เวทีประกอบด้วยนักพูดระดับโลก การนมัสการสด ดนตรี และละครที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มผู้นำโดยเฉพาะ ตื่นตาตื่นใจด้วยระบบแสงสีเสียงระดับคุณภาพพร้อมด้วยจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ยักษ์
จะนำความคิดและจิตใจผู้คนนับหมื่นสู่การฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างน่าอัศจรรย์

เหตุผลในการจัด

เมื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในการริเริ่มแผนงานใหม่ๆ พระองค์มักจะเริ่มต้นด้วยการตรัสถ้อยคำของพระองค์เข้าไปในจิตใจของคนใดคน หนึ่ง พระองค์จะทรงหนุนใจเขาให้เข้มแข็งและกระทำให้เขาถ่อมใจลง เชื่อฟัง และสามารถแบ่งปันนิมิตกับผู้อื่น ซึ่งก็คือกลุ่มผู้นำนั่นเอง
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา WCA ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำที่มีผลต่อการเติบโตของคริสตจักร เราได้สังเกตเห็นว่า ศักยภาพของคริสตจักรในการมุ่งสู่พันธกิจที่พระเจ้่าทรงมอบหมายให้เรานั้น ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลที่พระเจ้าสร้างมา การอุทิศตัวและทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยเหตุนี้เอง WCA จึงได้มุ่งยกระดับทักษะความเป็นผู้นำภายในคริสตจักร ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้รับใช้หรืออาสาสมัคร เต็มเวลาหรือเฉพาะกิจ เพราะความเป็นผู้นำไม่ขึ้นอยู่กับงานรับใช้ที่เคยได้รับมอบหมายในระยะเวลา ที่ผ่านมา แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของการรับใช้ในปัจจุบัน

WCA ตระหนักว่าความเป็นผู้นำในคริสตจักรนั้นหมายรวมถึงผู้นำด้านธุรกิจ การศึกษา การเมืองและสังคมThe global Leadership Summit ยินดีต้อนรับผู้นำจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้เชื่อทุกคนที่มีภาระใจให้กับทางคริสตจักร คือผู้ที่มีความกระตือรือร้นเมื่อเห็นผู้นำผู้ซึ่งมีชีวิตสำแดงพระเยซู คริสต์กำลังนำการสร้่างไปสู่คริสตจักรท้องถิ่น จัดตั้งกลุ่ม โรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ นี่คือการสร้างคริสตจักรที่ดีที่สุด คือ คริสตจักรที่สามารถนำความรักและความห่วงใยจากพระเจ้าไปสู่เพื่อนบ้านและ ชุมชนของตนอย่างไม่หยุดยั้งโดยทางความรัก ความยุติธรรม ความเมตตา ความยินดีรับใช้ และการฟื้นฟูในแต่ละปี เราทำสุดความสามารถเพื่อจัดเตรียมการอบรมผู้นำระดับระดับโลก เพื่อท้าทายและสร้างภาระใจให้กับคริสตจักรท้องถิ่นทุกๆแห่ง

 

พันธกิจของเรา

สร้างภาระใจ เตรียมความพร้อมให้กับผู้นำคริสเตียน
เพื่อขยายอาณาเขตแผ่นดินของพระเจ้า

นิมิต สร้างภาระใจด้วยการท้าทายและผนวกรวม
คนของพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟูคริสตจักร

ค่านิยมหลัก

  • คริสเตียนผู้ไม่ละอายต่อข่าวประเสริฐ
  • มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และมุมมองดั้งเดิมตามหลักความเชื่อของคริสเตียน
  • กล้าที่จะเป็นผู้นำ
  • มีนิมิตระดับโลก
  • มีปฏิภาณไหวพริบ
  • อดทนต่อความท้าทายสูงและเอาจริงเอาจัง
  • เน้นการสร้างความสัมพันธ์และการติดตามผล
  • เคารพในความแตกต่าง ประเด็นทางสังคมและความยุติธรรม
  • กล้าที่จะส่งคนของพระเจ้าออกไปสู่สถานที่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

The Global Leadership Summit Thailand 2015
( GLS Thailand ครั้งที่ 7 )

สัมมนาผู้นำระดับโลก บรรยายภาษาไทย บนจอขนาดใหญ่
11-12 พฤศจิกายน 2015
9.00-16.00 น. คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

หัวข้อสัมมนา
1. Hard Fought Leadership ผู้นำพันธุ์อึด
2. Defining Leadership ภาวะผู้นำที่ชัดเจน
3. Mastering the Art of Crucial Conversations ศิลปะในการพูดอย่างไรไม่ให้พัง
4. A Grander Vision นิมิตที่เหนือกว่า
5. When Leadership Meets Inspiration เมื่อผู้นำพบแรงบันดาลใจ
6. The Power Paradox  ปฏิทรรศน์แห่งอำนาจ
7. Positioning Your Organization for the Future จุดยืนสำหรับอนาคต
8. Take the Step ก้าวสำคัญ / ก้าวได้แล้ว

ค่าลงทะเบียน ราคา 1,000 บาท
ชำระเงินผ่านชื่อบัญชี วีณา/รัชนี ธนาคารไทยพานิชย์
ออมทรัพย์ 099-240445-9 สาขารามคำแหง 24
Tel. : 02-718-3633  FAX : 02-718-3733
Email : glsthaiteam@gmail.com
จัดโดย คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) ฝ่ายพัฒนาผู้นำ

© 2015-2020 ThaiChristianVision.org | Thailand Evangelistic Committee

Designed by iServe Digital