การอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้น ดังที่เคยเกิดในพระคัมภีร์กิจการทั้ง 28 บท