Open/Close Menu ขับเคลื่อนนิมิตใหญ่ เพื่อคริสตจักรไทย ทุกสังกัดทั่วประเทศ

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

Thailand National Prayer Season 2015

คําอธิษฐาน พลังเปลี่ยนชีวิต พิชิตโลก
Prayer the Power to Change

1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2015

“เอกภาพในพระคริสต์”

“แล้วข้าพ‌เจ้าก็ประ‌กาศให้ถืออดอา‌หารที่‍นั่น คือที่แม่‍น้ำอา‌หะ‌วา เพื่อเราทั้ง‍หลายจะได้ถ่อม‍ตัว ลงต่อพระ‍เจ้าของเรา เพื่อจะทูล‍ขอหน‍ทางอันปลอด‍ภัยจากพระ‍องค์สำ‌หรับเรา ลูกหลานของเรา และข้าว‍ของของเรา เพราะข้าพ‌เจ้าละอายที่จะทูล‍ขอกองทหารและพล‍ม้าจากพระ‍รา‌ชาเพื่อช่วยเรา สู้ศัตรูตามทางของเรา ในเมื่อเราได้กราบ‍ทูลพระ‍รา‌ชาแล้วว่า “พระ‍หัตถ์ของพระ‍เจ้าของเราอยู่กับบรร‌ดา ผู้ที่แสวงพระ‍องค์ให้ยังผล‍ดี แต่ฤท‌ธา‌นุ‌ภาพและพระ‍พิโรธของพระ‍องค์ต่อ‍สู้คนเหล่า นั้นที่ละทิ้งพระ‍องค์ เราจึงอดอา‌หารและวิง‍วอนพระ‍เจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้ และพระ‍องค์ทรงฟังเสียงร้อง‍ทูลของเรา” (เอส‌รา 8:21-23)


เป้าหมาย :

เพื่อชีวิตของคริสเตียนไทยจะเติบโตและเกิดผลจากการพึ่งพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนไทยในการรวมพลังอธิษฐาน
เพื่อสําแดงพระเจ้า สําแดงพระพรในชีวิตของคริสเตียนไปสู่คนไทยทุกคน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการประกาศและเป้นพยาน นำคนไทยมารับพระคุณ ความรอดจากบาปในพระเยซูคริสต์

รูปแบบการอธิษฐานตลอดแคมเปญ 7 ประการ

 1. ตั้งใจอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวอย่างสัตย์ซื่อ ครบ 40 วัน ทําทุกวัน จดบันทึกแบ่งปันพระพรส่ง พี่เลี้ยงหรือศิษยาภิบาล
 2. จัดการอธิษฐานร่วมกันที่กลุ่มเซลล์ หรือกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มพัฒนาชีวิตต่างๆ ที่คริสตจักรหรือที่บ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เช่น อธิษฐานรวมพลังวันศุกร์
 3. จัดอธิษฐานเช้า อธิษฐานรับอรุณ หรืออธิษฐานตีห้าครึ่ง ร่วมกันกับพี่น้อง
 4. อธิษฐานอดอาหาร 40 วัน หรือ 7 วัน หรือ 3 วัน หรือ 1 วัน หรือบางมื้อ เพื่อแสวงหาพระเจ้า
 5. อธิษฐานกินผักแบบดาเนียล บางวัน หรือบางมื้อ เพื่อแสวงหาพระเจ้า
 6. ออกไปอธิษฐานรักษาโรคคนเจ็บป่วย ที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาล
 7. ออกไปอธิษฐานอวยพรคนในหมู่บ้าน หรือคนรู้จัก อวยพรชีวิต การงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ

เมื่อจบอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน แล้ว ขอเชิญศิษยาภิบาล พี่น้องคริสเตียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร่วมเฉลิมฉลองวันอธิษฐานแห่งชาติ 2015
วันที่ 10-12 พย. 2015 เวลา 19.00-21.30 น. ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา (ฟรี ! ทั้ง 3 คืน) และวันอา. ที่ 8 พย. ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนทุกจังหวัดร่วมอธิษฐานอวยพรประเทศไทยด้วยกัน (นัดหมายจัดกันในแต่ละจังหวัด)

เครื่องมือสำหรับคริสตจักร และการประชาสัมพันธ์

 • Ebook คู่มืออธิษฐานและบทเฝ้าเดี่ยว โหลดที่เว็บไชต์ www.ThaiChristianVision.org
 • บทเฝ้าเดี่ยวโพสไว้ทุกเช้าตลอด 40 วัน ที่แฟนเพจ ThaiChristianVision พร้อมแชร์บอกต่อ
 • ใบปลิวประกาศ God Bless You สั่งซื้อที่ เว็บไชต์ www.ThaiChristianVision.org
 • เสื้อเหลือง God Bless You ออกไปอธิษฐานอวยพรในข้อ 6-7 สั่งซื้อที่เว็บไชต์เช่นกัน
 • อัพเดทความเคลื่อนไหวการอธิษฐานจากทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ ที่แฟนเพจ 
 ThaiChristianVision

ดาวน์โหลด Ebook คู่มืออธิษฐาน 40 วัน

© 2015-2020 ThaiChristianVision.org | Thailand Evangelistic Committee

Designed by iServe Digital