Open/Close Menu ขับเคลื่อนนิมิตใหญ่ เพื่อคริสตจักรไทย ทุกสังกัดทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด EBOOK PDF คู่มืออธิษฐาน

posterprayer2016

วาระแห่งความโปรดปราน เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า
นเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า” 
นี่
แน่ะ บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปราน นี่แน่ะ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด
(
2 โครินธ์ 6:2)

ร่วมกำหนดวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2016

โดย กปพ. และเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย

 

© 2015-2020 ThaiChristianVision.org | Thailand Evangelistic Committee

Designed by iServe Digital